อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
04.11
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
04.11
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานส่งรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำในสังกัดเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
19 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานของท่านพิจารณา ส่งรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างประจำในสังกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ส่งให้สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจังหวัดจะได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 และแจ้งรายชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการทราบต่อไป สำหรับการจัดส่งเอกสาร ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จัดส่งเอกสารแบบกรอกประวัติ และแบบประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 15 ชุด ที่สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ amnoeykarn.utt@gmail.com

×
1 / 1