อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
16.03
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.03
ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างชวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นประจำทุกปี    
5 มีนาคม 2551

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจัดให้มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการสร้างชวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เป็นประจำทุกปี                         บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2550 ระดับจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 39/2551 ลงวันที่ 11 มกราคม 2551 ได้พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงาจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2546 ข้อ 8 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2546 จึงประกาศผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2551  เรียงลำดับ ดังนี้ ตำแหน่ง กำนันยอดเยี่ยม        1. นางลำเจียก  จำรูญสิริ   กำนันตำบลนายาง อำเภอพิชัย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.33 ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม       1. นายสนั่น  อ่ำเมือง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.67       ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์จะได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ และพิจารณาประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมต่อไป