อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
05.22
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
05.22
ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 1
นายดำริ ธีระกุล
พ.ศ. 2519-2520
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 2
นายอุระ เนียมกลาง
พ.ศ. 2520-30 เมษายน 2523
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 3
นายนิยม เพิ่งสุจริต
พ.ศ. 1 พฤษภาคม 2523 - 1 กันยายน 2524
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 4
นายสมเจตน์ วิริยะดำรงค์
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2523 - 1 กันยายน 2524
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 5
นายพร เพ็ญพาส
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2527
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 6
นายวิชชา ประสานเกลียว
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 7
นายวัจนะ นาคบุตร
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2531
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 8
นายช่วง เมืองแก้ว
พ.ศ. 1 ตุลาคม 2531 - 30 ตุลาคม 2532
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 9
ร.ต.ท.อุปฤทธิ์ ศรีจันทร์
พ.ศ. 1 พฤศจิกายน 2532 - 16 ตุลาคม 2533
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 10
นายไพศาล พรประยุทธ
พ.ศ. 17 ตุลาคม 2533 - 24 มีนาคม 2534
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 11
นายสุมน นงนวล
พ.ศ. 25 มีนาคม 2534 - 3 พฤศจิกายน 2534
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 12
นายสมพงค์ ยอดพฤติการณ์
พ.ศ. 4 พฤศจิกายน 2534 - 30 เมษายน 2538
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 13
นายชูศักดิ์ กราบไกรแก้ว
พ.ศ. 1 พฤษภาคม 2538- 24 ตุลาคม 2539
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 14
นางสาวเรืองวรรณ บัวนุช
พ.ศ. 25 ตุลาคม 2539 - 2 พฤศจิกายน 2540
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 15
นายกฤษเพชร ศรีปาน
พ.ศ. 3 พฤศจิกายน 2540 - 23 ตุลาคม 2543
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 16
นายธานี ปลูกเจริญ
พ.ศ. 24 ตุลาคม 2543 - 14 ตุลาคม 2544
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 17
นายสุมิตรา ศรีสมบัติ
พ.ศ. 15 ตุลาคม 2544 - 15 มกราคม 2546
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 18
นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์
พ.ศ. 21 กรกฎาคม 2546 - 31 ตุลาคม 2547
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 19
นายสกล เชาวนานานนท์
พ.ศ. 1 พฤศจิกายน 2547 - 18 กุมภาพันธ์ 2550
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 20
ว่าที่ร.ต.สุรศักดิ์ วงศาโรจน์
พ.ศ. 19 กุมภาพันธ์ 2550 - 23 ตุลาคม 2550
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 21
นายสักวรุณ เตชะจิตอาภรณ์
พ.ศ. 1 ธันวาคม 2551 - 28 พฤศจิกายน 2553
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 22
นายยงยุทธ สิงห์ธวัช
พ.ศ. 9 พฤษภาคม 2554 - 30 กันยายน 2558
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 23
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
พ.ศ. 18 มกราคม 2559 - 13 พฤศจิกายน 2559
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 24
นายอรัญ สรรเสริญ
พ.ศ. 30 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2561
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคนที่ 25
นายพยงค์ ยาเภา
พ.ศ. 5 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน