อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
07.13
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.13
ทำเนียบส่วนราชการ
จำนวนทำเนียบส่วนราชการทั้งหมด 164 รายการ
 • ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์ที่บ้าน/มือถือ สื่อสาร สป.
 • นายสมหวัง พ่วงบางโพ กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ - 06-5238-4918 22321
 • นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล กระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 - 08-9961-8641 22322
 • -ว่าง- กระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 - 08 9203 4421 22323
 • นางวันทนา พ่วงบางโพ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 413501 - -
 • - สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ - - -
 • นายสันทัด แสนทอง สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 411003 08-5484-2660 22380
 • -ว่าง- สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 411668 089-2034424 22309
 • นางสาวกิ่งแก้ว เพ็ญศรี สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 411977ต่อ 21905 0892034266 22308
 • นายธีระ ใจเพชร สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ 411977ต่อ 21943 - 22306
 • นางสาวณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 411977ต่อ 22224 - 22307
 • นางกมลวรรณ จังติยานนท์ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน - - -
 • นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์(ศอ.ปส.จ.อต.) ป้องกันจังหวัด 412528 065-6812614 21912
 • -ว่าง- ที่ทำการปกครองจังหวัด ปลัดจังหวัด 415981,414036 - 22324
 • นายธนชาติ กาญจนพังคะ ที่ทำการปกครองจังหวัด (เลขาฯ) - 06-3902-4604 -
 • นายประทีป คำนวณ ที่ทำการปกครองจังหวัด (เลขาฯ) - 08-4818-5848 -
 • นายคณิตธวัช บำรุงรัตน์ ที่ทำการปกครองจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 415981, 413775 - 21909
 • นางสุริยา เวียงยศ ที่ทำการปกครองจังหวัด เสมียนตราจังหวัด 411537 - 21911
 • นายบรรพจน์ จันทร์งาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ 0-5541-1686 0848740589 -
 • นางสาวอรพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 411117 0854681525 22380
 • นายณัฐวัฒน์ เกตุจันทร์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 417989 08-9969-6813 22383
ไปที่หน้า