อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
00.13
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
00.13
ทำเนียบส่วนราชการ
จำนวนทำเนียบส่วนราชการทั้งหมด 165 รายการ
 • ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์ที่บ้าน/มือถือ สื่อสาร สป.
 • นายผล ดำธรรม กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ - 08-9203-0389
 • นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล กระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 - 08-9961-8641
 • นายพยงค์ ยาเภา กระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 - 08 9203 4421
 • นางวันทนา ดำธรรม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 413501 - -
 • - สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ - - -
 • นายสันทัด แสนทอง สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 411003 08-5484-2660 22220,21940
 • นายสมพงษ์ คงสวัสดิ์ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 411668 089-2034424 22222,22314
 • -ว่าง- สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 411977ต่อ 21905 08-5484-2660 21905
 • นายธีระ ใจเพชร สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ 411977ต่อ 21943 - -
 • -ว่าง- สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 411977ต่อ 22224 - 22224
 • นางกมลวรรณ จังติยานนท์ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน - - -
 • นางสาวกุลธิดา ไชยสาร หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด - - 09-0893-1513 -
 • นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์(ศอ.ปส.จ.อต.) ป้องกันจังหวัด 412528 065-6812614 21912
 • นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ ที่ทำการปกครองจังหวัด ปลัดจังหวัด 415981,414036 - 21908,22330
 • นายธนชาติ กาญจนพังคะ ที่ทำการปกครองจังหวัด (เลขาฯ) - 06-3902-4604 -
 • นายประทีป คำนวณ ที่ทำการปกครองจังหวัด (เลขาฯ) - 08-4818-5848 -
 • นายคณิตธวัช บำรุงรัตน์ ที่ทำการปกครองจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ 415981, 413775 - 21909
 • นางสุริยา เวียงยศ ที่ทำการปกครองจังหวัด เสมียนตราจังหวัด 411537 - 21911
 • นายบรรพจน์ จันทร์งาม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด - - - -
 • นายนกุล สมบูรณ์ภัทรกิจ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 411117 - 22380
ไปที่หน้า