อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องหลงหลิน
05.09
น้องหลงหลิน
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องหลงหลินมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
05.09
ทำเนียบส่วนราชการ
จำนวนทำเนียบส่วนราชการทั้งหมด 177 รายการ
 • ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์ที่บ้าน/มือถือ สื่อสาร สป.
 • นายผล ดำธรรม กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ - 08-9203-0389
 • นางสาวสาริณี รัตนมณี กระทรวงมหาดไทย (เลขาฯ) 411209,411248 - 22311,21944
 • นายยศธร ทวีกิจอนุกูล กระทรวงมหาดไทย (เลขาฯ) -
 • นางสาวศรีสมร โตมาก กระทรวงมหาดไทย (เลขาฯ) -
 • นางสาวนัฐพร ไพรศรีจันทร์ กระทรวงมหาดไทย (เลขาฯ) -
 • นายพิภัช ประจันเขตต์ กระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 1 - 08-9203-4031
 • นายนิติกร ทองแดง กระทรวงมหาดไทย (เลขาฯ ) 411207 06-3902-7636 22313,21902
 • นายนพดล อินน้อง กระทรวงมหาดไทย (เลขาฯ) - 06-3901-6915
 • นางนภัสนันท์ จำปาจี กระทรวงมหาดไทย (เลขาฯ) - 09-1295-1684
 • นางธดาจิตร บุญเอี่ยม กระทรวงมหาดไทย (เลขาฯ) - 08-5564-6244
 • นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล กระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 - 08-9961-8641
 • นางสาววิไลพร เศรษฐเสรี กระทรวงมหาดไทย (เลขาฯ) 413070 08-1722-1115 22312,21902
 • นายภูธิป ศรีสะอาด กระทรวงมหาดไทย (เลขาฯ) - 064-1807258
 • นางวันทนา ดำธรรม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 413501 - -
 • นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ - - -
 • นายพยงค์ ยาเภา สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 411003 08-9203-4421 22220,21940
 • นายสมพงษ์ คงสวัสดิ์ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 411668 089-2034424 22222,22314
 • นางมนทกานต์ พวงรังษี สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 411977ต่อ 21905 08-5484-2660 21905
 • พันตรี รังสรรค์ รังษิรุจิ สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ 411977ต่อ 21943 089-2034426 21943
 • -ว่าง- สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด 411977ต่อ 22224 08-5484-2660 22224
ไปที่หน้า